13/08/2023 - 17/09/2023

Ana Elisa Egreja | Aberto /02

Aberto.art, São Paulo, Brasil
curadoria: Filipe Assis, Claudia Moreira Salles e Kiki Mazzuchelli